Pet heart cung cấp dịch vụ thủ tục xuất nhập cảnh:

•    Tư vấn thủ tục xuất cảnh.

•    Cấp giấy chứng nhận sức khỏe.

•    Hỗ trợ cấp giấy phép xuất cảnh.